Normen: EN 50110

De eis voor een risicobeoordeling voor vlambogen is uiteengezet in de algemene vereisten voor werkprocedures in paragraaf 6.1.1:

Werkprocedures zijn onderverdeeld in drie verschillende procedures: spanningsloos werken (zie 6.2), onder spanning werken (zie 6.3), werken in de nabijheid van actieve delen (zie 6.4). Al deze procedures zijn gebaseerd op het gebruik van beschermende maatregelen tegen elektrische schok en / of de gevolgen van kortsluiting en vlambogen. Zie B.6 voor meer informatie over vlambooggevaar.

Bijlage B.6 geeft wat meer informatie over vlambogen en de gevaren die deze met zich meebrengen. Personen die in de buurt van onder spanning staande elektrische installaties werken worden beschouwd als blootgesteld aan vlambooggevaar. Het bevat de volgende vereisten voor risicobeoordeling:

In het geval dat enig werk in de nabijheid van een elektrische installatie of onder spanning staande omstandigheden noodzakelijk is, moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van geplande werkzaamheden zijn de algemene technische preventieve maatregelen, b.v. afscherming en deuren, moeten worden geopend of zelfs voor een bepaalde periode worden verwijderd. Aangezien deze acties deel uitmaken van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, kunnen gevaren als gevolg van vlambogen niet volledig worden uitgesloten en moeten geschikte maatregelen worden getroffen. Bovendien kunnen andere werknemers, zoals operators, binnen het bereik zijn van gevaren van elektrische vlambogen. Deze risico's moeten worden opgenomen in de risicobeoordeling.

De eerste zin suggereert dat risicobeoordeling niet vereist is voor spanningsloos werken. Het is aanbevolen om dit toch te doen, omdat verificatie van de afwezigheid van spanning kan leiden tot blootstelling aan vlambogen.

Voor selectie van PBM’s verwijst het naar aanvullende normen.